ആരോഗ്യമുള്ള തലമുടിക്കും ചര്‍മ്മത്തിനും ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published 27, Oct 2020, 3:29 PM

ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ നല്ല ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള തലമുടിക്കും ചര്‍മ്മത്തിനും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കണം. ചര്‍മ്മത്തിനും തലമുടിക്കും ഒരുപോലെ വേണ്ട ഒന്നാണ് വിറ്റാമിന്‍ ഇ. ചര്‍മ്മത്തിലെ ചുളിവുകള്‍ നീക്കാനും തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനുമൊക്കെ വിറ്റാമിന്‍ ഇ സഹായിക്കും. അതിനാല്‍  വിറ്റാമിന്‍ ഇ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത്  തലമുടിക്കും ചര്‍മ്മത്തിനും നല്ലതാണ്. അത്തരം ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. 

<p><strong>ഒന്ന്...</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ബദാം ആണ് ഈ പട്ടികയിലെ ഒന്നാമന്‍. ബദാം കുതിര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഗുണകരം. ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ടു കുതിര്‍ത്ത് ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് എണ്ണം വീതം കഴിക്കുന്നത് ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും തലമുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ഒന്ന്...

 

ബദാം ആണ് ഈ പട്ടികയിലെ ഒന്നാമന്‍. ബദാം കുതിര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഗുണകരം. ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ടു കുതിര്‍ത്ത് ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് എണ്ണം വീതം കഴിക്കുന്നത് ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും തലമുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. 
 

<p><strong>രണ്ട്...</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ഇലവർഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ് ചീര. വിറ്റാമിനുകളുടെ കലവറയാണ് ചീര. വിറ്റാമിന്‍ ബി, സി, ഇ, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങള്‍ ഇവയിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവ തലമുടിയുടെയും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും മാത്രമല്ല, &nbsp;ശരീരത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്.&nbsp;</p>

രണ്ട്...

 

ഇലവർഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ് ചീര. വിറ്റാമിനുകളുടെ കലവറയാണ് ചീര. വിറ്റാമിന്‍ ബി, സി, ഇ, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങള്‍ ഇവയിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവ തലമുടിയുടെയും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും മാത്രമല്ല,  ശരീരത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. 

<p><strong>മൂന്ന്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുളള ഒന്നാണ് അവക്കാഡോ പഴം അഥവാ വെണ്ണപ്പഴം. അവക്കാഡോയിൽ വിറ്റാമിനുകളും ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിന്‍ ഇ, ബി, കെ എന്നിവാല്‍ സമ്പന്നമായ അവക്കാഡോ &nbsp;തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ നല്ലതാണ്.&nbsp;</p>

മൂന്ന്... 

 

ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുളള ഒന്നാണ് അവക്കാഡോ പഴം അഥവാ വെണ്ണപ്പഴം. അവക്കാഡോയിൽ വിറ്റാമിനുകളും ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിന്‍ ഇ, ബി, കെ എന്നിവാല്‍ സമ്പന്നമായ അവക്കാഡോ  തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ നല്ലതാണ്. 

<p><strong>നാല്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>പോട്ടീനുകളുടെയും വിറ്റാമിന്‍ ഇയുടെയും കലവറയാണ് ബ്രൊക്കോളി. ഇവ ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും തലമുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

നാല്... 

 

പോട്ടീനുകളുടെയും വിറ്റാമിന്‍ ഇയുടെയും കലവറയാണ് ബ്രൊക്കോളി. ഇവ ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും തലമുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. 
 

<p><strong>അഞ്ച്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>എണ്ണ ആട്ടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇവ.&nbsp;</p>

അഞ്ച്... 

 

എണ്ണ ആട്ടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇവ. 

<p><strong>ആറ്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>നിലക്കടല അഥവാ കപ്പലണ്ടിയാണ് അടുത്തതായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ധാരാളം പോഷക​ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് നിലക്കടല. ഇവ ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് തലമുടിയുടെയും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.&nbsp;</p>

ആറ്... 

 

നിലക്കടല അഥവാ കപ്പലണ്ടിയാണ് അടുത്തതായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ധാരാളം പോഷക​ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് നിലക്കടല. ഇവ ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് തലമുടിയുടെയും ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.