എയര്‍ടെല്‍, വി, ജിയോ എന്നിവയുടെ 100 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മികച്ച പ്ലാനുകള്‍

First Published 31, Oct 2020, 8:40 AM

ഫോണിലെ ഷോകള്‍ കാണാനോ യൂട്യൂബില്‍ വീഡിയോകള്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി 100 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍, ഈ പ്ലാനുകള്‍ പരിശോധിക്കണം. ഈ പ്ലാനുകളില്‍ ചിലത് ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങളും ചിലത് ടോക്ക്‌ടൈമും ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

<p><strong>100 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള എയര്‍ടെല്‍ റീചാര്‍ജ് പദ്ധതികള്‍:</strong></p>

100 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള എയര്‍ടെല്‍ റീചാര്‍ജ് പദ്ധതികള്‍:

<p>19 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ രണ്ട് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 200 എംബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.<br />
48 രൂപ: ഇത് ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമുള്ള റീചാര്‍ജാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 3 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.<br />
49 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 100 എംബി ഡാറ്റയും ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു.&nbsp;</p>

19 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ രണ്ട് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 200 എംബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.
48 രൂപ: ഇത് ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമുള്ള റീചാര്‍ജാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 3 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.
49 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 100 എംബി ഡാറ്റയും ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു. 

<p>79 രൂപ: 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 200 എംബി ഡാറ്റയും ടോക്ക്‌ടൈമും ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.</p>

79 രൂപ: 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 200 എംബി ഡാറ്റയും ടോക്ക്‌ടൈമും ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.

<p><strong>100 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വീ റീചാര്‍ജ് പദ്ധതികള്‍:</strong></p>

100 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വീ റീചാര്‍ജ് പദ്ധതികള്‍:

<p>16 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 24 മണിക്കൂറിന് 1 ജിബി ഡാറ്റയും വി ആപ്പിലെ മൂവികളിലേക്കും ടിവി ഷോകളിലേക്കും പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു.</p>

16 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 24 മണിക്കൂറിന് 1 ജിബി ഡാറ്റയും വി ആപ്പിലെ മൂവികളിലേക്കും ടിവി ഷോകളിലേക്കും പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു.

<p>19 രൂപ: ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി ഡാറ്റയും 2 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി പരിധിയില്ലാത്ത ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു.<br />
39 രൂപ: ഇതൊരു കോംബോ പ്ലാനാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ടോക്ക്‌ടൈമും 100 എംബി ഡാറ്റയും നല്‍കുന്നു.<br />
48 രൂപ: ഇത് ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമുള്ള റീചാര്‍ജാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 3 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഒരു ഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.<br />
49 രൂപ: ഇതൊരു കോംബോ റീചാര്‍ജ് പ്ലാനാണ്, 28 ദിവസത്തേക്ക് 300 എംബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.<br />
79 രൂപ: ഈ പ്ലാന്‍ 400 എംബി ഡാറ്റയും 64 ദിവസത്തേക്ക് ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു. ഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.<br />
98 രൂപ: ഇത് ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ ഓഫറാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 12 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.</p>

19 രൂപ: ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി ഡാറ്റയും 2 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി പരിധിയില്ലാത്ത ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു.
39 രൂപ: ഇതൊരു കോംബോ പ്ലാനാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ടോക്ക്‌ടൈമും 100 എംബി ഡാറ്റയും നല്‍കുന്നു.
48 രൂപ: ഇത് ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമുള്ള റീചാര്‍ജാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 3 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ഒരു ഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.
49 രൂപ: ഇതൊരു കോംബോ റീചാര്‍ജ് പ്ലാനാണ്, 28 ദിവസത്തേക്ക് 300 എംബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.
79 രൂപ: ഈ പ്ലാന്‍ 400 എംബി ഡാറ്റയും 64 ദിവസത്തേക്ക് ടോക്ക്‌ടൈമും നല്‍കുന്നു. ഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഈ പ്ലാന്‍ 200 എംബി അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.
98 രൂപ: ഇത് ഡ്യുവല്‍ ഡാറ്റ ഓഫറാണ്, കൂടാതെ 28 ദിവസത്തേക്ക് 12 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു.

<p><strong>100 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജിയോ റീചാര്‍ജ് പ്ലാനുകള്‍:</strong></p>

100 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജിയോ റീചാര്‍ജ് പ്ലാനുകള്‍:

<p>10 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 1 ജിബി കോംപ്ലിമെന്ററി ഡാറ്റയുള്ള 124 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നു.<br />
20 രൂപ: 249 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ 2 ജിബി ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.</p>

10 രൂപ: ഈ റീചാര്‍ജ് പ്ലാന്‍ 1 ജിബി കോംപ്ലിമെന്ററി ഡാറ്റയുള്ള 124 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നു.
20 രൂപ: 249 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ 2 ജിബി ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.

<p>50 രൂപ: 656 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള 5 ജിബി വരെ ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.<br />
100 രൂപ: 1362 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള 10 ജിബി വരെ ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു</p>

50 രൂപ: 656 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള 5 ജിബി വരെ ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു.
100 രൂപ: 1362 ഐയുസി മിനിറ്റ് ടോക്ക്‌ടൈം ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള 10 ജിബി വരെ ഡാറ്റ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു