ദില്ലി: കൊവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ഡി സി ജി ഐ ലൈസൻസ് നൽകി. മൂന്ന് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലേയും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

updating...