തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 473 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AM 342702

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

AA 342702  AB 342702  AC 342702  AD 342702  AE 342702  AF 342702  AG 342702  AH 342702  AJ 342702  AK 342702  AL 342702

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

AL 686097

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AA 489826  AB 678284  AC 307962  AD 508828  AE 559784  AF 717078  AG 717752  AH 142025  AJ 852061  AK 118031  AL 683261  AM 756029

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0455  0654  2190  3086  3415  4953  5313  5857  5902  6385  6682  6765  8448  8756  9182  9522  9753  9973

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0401  0919  3304  3994  5119  6579  7041

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0507  0535  0564  1061  1501  1594  1644  2044  2899  3312  3883  3914  4044  5042  5055  5369  5374  5616  5826  5951  5988  6126  6484  6627  7931  9641

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0069  0351  0392  0502  1280  1342  1452  1484  1498  1544  1589  1666  1791  1854  1934  1940  2055  2333  2515  2690  2788  3029  3067  3070  3073  3126  3204  3290  3369  3606  3722  4178  4324  4454  4897  5254  5344  5432  5913  5928  5946  6038  6323  6411  6460  6491  6568  6607  6724  7237  7383  7808  7862  8097  8154  8218  8460  8562  8584  8615  8681  8812  9027  9109

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0008  0034  0137  0143  0152  0162  0187  0223  0246  0253  0554  0628  0734  0756  0810  0896  1132  1412  1536  1762  1844  1931  2001  2040  2043  2114  2135  2204  2213  2252  2276  2282  2292  2307  2440  2479  2838  2909  2934  2940  3016  3020  3049  3054  3120  3163  3165  3169  3207  3303  3442  3503  3521  3686  3694  3806  4076  4180  4242  4347  4609  4617  4618  4643  4768  4779  4941  5094  5126  5164  5176  5228  5328  5412  5554  5573  5699  5832  5870  5986  6220  6327  6480  6704  6743  6791  6935  7018  7069  7216  7357  7440  7477  7655  7715  7729  7873  8010  8035  8058  8133  8136  8138  8142  8167  8281  8423  8535  8817  8867  9084  9088  9151  9253  9288  9449  9527  9802  9855  9980