തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 478 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

AW 228972

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (.8,000/-)

AN 228972  AO 228972  AP 228972  AR 228972  AS 228972  AT 228972  AU 228972  AV 228972  AX 228972  AY 228972  AZ 228972

രണ്ടാം സമ്മാനം  [5 Lakhs]

AZ 317648

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh] 

AN 829275  AO 348205  AP 841317  AR 712223  AS 574065  AT 713525  AU 393469  AV 617837  AW 518495  AX 371832  AY 221550  AZ 687072

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-) 

0431  0533  0946  3232  3818  4252  4804  5212  5314  6966  7399  7426  7620  7821  8059  8366  8448  9339

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

1120  2197  3041  3824  5020  5634  7680

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0893  1119  1231  1392  2391  2614  3498  3890  3926  4349  5245  5275  5405  5740  6541  7053  7364  7944  8183  8399  8597  9037  9164  9710  9800  9839

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0026  0175  0409  0438  0560  1209  1278  1324  1336  1427  1983  2555  2617  2768  2833  2959  3188  3262  3361  3636  4021  4072  4081  4408  4503  4509  4530  4533  4647  4820  5784  5866  5970  6070  6086  6110  6120  6162  6190  6436  6469  6480  6761  6766  6802  6883  6916  6924  6940  7359  7540  8373  8498  8584  8723  8820  8855  8908  8973  9103  9427  9595  9613  9821

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0132  0184  0213  0219  0489  0506  0532  0700  0812  0865  0890  1080  1115  1205  1294  1308  1317  1360  1497  1709  1743  1847  1907  1968  1969  1979  2044  2091  2096  2109  2127  2212  2307  2326  2365  2423  2612  2663  3189  3286  3309  3326  3480  3791  3877  3914  3942  3964  4035  4064  4596  4716  4746  4764  4845  4863  5027  5082  5151  5280  5290  5297  5335  5339  5532  5552  5578  5768  5988  5997  6012  6026  6036  6081  6126  6319  6357  6418  6462  6653  6658  6707  6722  6765  6848  7076  7123  7155  7187  7281  7327  7337  7355  7393  7657  7735  8188  8331  8344  8590  8786  8827  8836  8851  8942  9137  9141  9161  9171  9237  9295  9494  9580  9625  9665  9810  9829  9845  9904  9951