തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-477 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KO 507606

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

KN 507606  KP 507606  KR 507606  KS 507606  KT 507606  KU 507606  KV 507606  KW 507606  KX 507606  KY 507606  KZ 507606

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

KO 346191

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

KN 301351  KO 448406  KP 843400  KR 161426  KS 420728  KT 302731  KU 435056  KV 319317  KW 824546  KX 632344  KY 225706  KZ 653103

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1457  1524  1997  2073  2760  2933  4810  5426  5656  6863  7371  8691  8872  8979  9492  9511  9583  9892

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0346  0505  0780  0881  6354  7872  8414  8467  9027  9030

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0707  1681  1763  2065  2515  2552  3390  3412  4571  5235  5382  7746  7820  8855

ഏഴാം സമ്മാനം (.500/-)

0113  0367  0405  0573  0696  1286  1394  1550  1648  1721  2291  2431  2461  2471  2752  2797  2832  3051  3124  3404  3534  3690  4329  4416  4667  4857  4926  4999  5246  5278  5456  5628  5692  6022  6070  6171  6210  6235  6302  6371  6380  6410  6690  6819  6825  6959  6981  7051  7223  7288  7293  7493  7565  7621  7693  7900  8009  8040  8058  8639  8641  8725  8882  8909  8950  9015  9236  9325  9332  9413  9504  9529

എട്ടാം സമ്മാനം (.100/-)

0047  0120  0297  0612  0629  1075  1082  1122  1129  1159  1180  1230  1307  1319  1370  1454  1640  1655  1713  1828  2317  2542  2577  2591  2894  2942  3419  3479  3503  3686  3743  3845  3879  3888  4007  4017  4090  4100  4266  4270  4338  4421  4504  4525  4645  4652  4797  5030  5064  5146  5213  5388  5414  5431  5452  5466  5516  5659  5671  5720  5732  5736  5753  5809  6025  6048  6100  6150  6437  6439  6452  6528  6561  6581  6585  6618  6626  6719  6776  6924  6933  7020  7068  7118  7316  7377  7489  7609  7685  7722  7736  7908  8004  8019  8050  8236  8254  8668  8708  8825  8867  8934  8998  9017  9206  9214  9233  9277  9299  9344  9455  9464  9475  9594  9604  9610  9781  9827  9860  9900