തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ -325 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

PU 243344 (PALAKKAD)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

PN 243344  PO 243344  PP 243344  PR 243344  PS 243344  PT 243344  PV 243344  PW 243344  PX 243344  PY 243344  PZ 243344

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

PY 431180 (IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

PN 342564 (PALAKKAD)  PO 467047 (PALAKKAD)  PP 425959 (THRISSUR)  PR 181711 (WAYANAD)  PS 125718 (ERNAKULAM) PT 352824 (PALAKKAD)  PU 325435 (KOLLAM)  PV 435182 (PALAKKAD)  PW 383225 (KOTTAYAM)  PX 468558 (PALAKKAD)  PY 423932 (THRISSUR)
PZ 186499 (KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0176  0410  1445  1867  1945  2101  2246  3145  3493  3557  4707  4948  5211  5238  5246  5630  5745  7924

അഞ്ചാം സമ്മാനം(1,000/-)

1305  1598  1856  2125  2813  3075  3298  3503  3641  3677  4297  4368  4403  4858  5091  5232  5366  5876  6386  6412  6839  6983  7188  7660  8061  8284  8429  8464  9094  9107  9800  9896

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0020  0147  0326  0467  0505  0796  0930  1007  1373  1546  1604  1686  1781  1913  2316  2380  2385  2522  2561  3086  3267  3600  3624  3653  3720  3727  3782  3866  3893  3920  4062  4217  4442  4663  4756  4813  5095  5403  5511  5514  5517  5771  5804  5807  5812  5989  6078  6278  6431  6472  6609  6743  6879  7001  7134  7173  7434  7523  7614  7621  7647  7813  7910  7913  8224  8234  8241  8303  8542  8751  9075  9150  9391  9604  9763  9869

ഏഴാം സമ്മാനം(100/-) 

0012  0014  0153  0207  0225  0281  0293  0386  0395  0421  0644  0688  0851  1009  1036  1067  1360  1394  1441  1447  1466  1470  1486  1502  1512  1555  1778  1900  2026  2064  2113  2135  2172  2231  2439  2551  2700  2708  2714  2739  2745  2755  2801  2828  3023  3160  3350  3453  3495  3725  3970  4070  4150  4226  4274  4326  4404  4496  4659  4767  4822  4824  4862  5142  5214  5215  5281  5359  5513  5525  5626  5717  5824  5923  5974  6074  6077  6112  6153  6187  6265  6300  6427  6553  6698  6719  6769  6778  6982  7136  7354  7436  7500  7507  7553  7675  7681  7751  8153  8200  8259  8290  8331  8368  8401  8509  8683  8729  8777  8839  8929  9021  9176  9277  9296  9308  9320  9558  9823  9956