തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-578 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WA 251916

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

WB 251916  WC 251916  WD 251916  WE 251916  WF 251916  WG 251916  WH 251916  WJ 251916  WK 251916  WL 251916  WM 251916

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WB 531830

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WA 433800  WB 550422  WC 525431  WD 265234  WE 446292  WF 392791  WG 580480  WH 253134  WJ 150407  WK 115565
WL 489260  WM 566517

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0630  0675  1011  1336  2484  2587  2822  5190  5298  6752  7025  7131  7615  7849  8066  8882

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

2696  2849  3409  3480  4465  4827  5045  6286  7394  7699

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0331  2846  3327  4240  4926  5023  5200  5533  5995  7736  8827  9046

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0029  0082  0090  0618  0965  1180  1202  1290  1293  1744  1803  2012  2090  2156  2190  2213  2255  2380  2438  3087  3225  3442  3549  3575 3586  3630  3777  3828  3847  3924  4003  4227  4306  4416  4477  4495  4681  4723  4763  4962  5017  5028  5068  5121  5340  5361  5650  5698 5848  5858  5974  5992  6113  6124  6217  6227  6365  6409  6419  6563  7168  7273  7363  7559  7597  7803  7807  7908  8222  8229  8323  8543 8975  9251  9265  9545  9582  9936

എട്ടാം സമ്മാനം (100)

0254  0303  0406  0578  0804  0830  0951  0973  1116  1119  1158  1271  1310  1357  1757  1793  1990  2171  2203  2312  2335  2431  2448  2490 2579  2612  2643  2652  2680  2797  2806  2932  2985  3060  3093  3322  3372  3497  3502  3536  3576  3603  3613  3647  3916  3921  3954  4214 4265  4287  4374  4552  4712  4770  4773  4940  5055  5091  5102  5260  5266  5492  5502  5591  5714  5730  5836  5876  5877  5882  5950  6020 6027  6071  6346  6369  6434  6474  6483  6737  6782  6820  6910  6929  6931  6977  6979  7086  7146  7396  7493  7578  7657  7732  7768  7794 7929  7950  8019  8028  8118  8391  8551  8690  8760  8846  8888  8897  8984  9031  9059  9284  9483  9549  9636  9671  9848  9888  9912  9951