തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ മുന്നാക്ക സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ പിഎസ് സി തീരുമാനം. മുന്നാക്കക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവ‍ർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണത്തിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങിയ ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. 23 മുതൽ നാളെ വരെ അപേക്ഷ നൽകാൻ സമയപരിധിയുള്ള റാങ്ക് പട്ടികകൾക്കും സംവരണം ബാധകമാക്കും. അർഹരായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പത്ത് ദിവസം കൂടി നീട്ടിനൽകാനും ഇന്ന് ചേർന്ന പിഎസ് സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.