തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകലാശാല നാളെ (04/1/2019)   നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.