വർഗീയചേരിയിൽ വോട്ട് പിടുത്തമോ?

<p>കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ? മുസ്ലിം ലീഗ് യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാണാം കവർ സ്റ്റോറി.&nbsp;</p>
Dec 26, 2020, 10:01 PM IST

കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ? മുസ്ലിം ലീഗ് യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാണാം കവർ സ്റ്റോറി. 

Video Top Stories