സ്വർണ'ക്കുട'ത്തിലെ പുതുഭൂതങ്ങൾ!

<p>ഓടിയോടിയോടി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് എത്തിനിൽക്കുന്നതെവിടെ? എംഎം ഹസ്സൻ കുളം കലക്കുന്നോ? കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ മുട്ടിടിക്കുന്നോ? കാണാം കവർ സ്റ്റോറി. &nbsp;<br />
&nbsp;</p>
Dec 12, 2020, 10:04 PM IST

ഓടിയോടിയോടി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് എത്തിനിൽക്കുന്നതെവിടെ? എംഎം ഹസ്സൻ കുളം കലക്കുന്നോ? കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ മുട്ടിടിക്കുന്നോ? കാണാം കവർ സ്റ്റോറി.  
 

Video Top Stories