ഈ വർഷം നടന്ന താരവിവാഹങ്ങൾ!

<p>2020 താരവിവാഹങ്ങളുടെ കൂടി വർഷമായിരുന്നു. ഈ വർഷം വിവാഹിതരായ സിനിമാരംഗത്തെ &nbsp;ചില പ്രശസ്തർ ഇവരാണ് &nbsp;&nbsp;</p>
Dec 27, 2020, 6:40 PM IST

2020 താരവിവാഹങ്ങളുടെ കൂടി വർഷമായിരുന്നു. ഈ വർഷം വിവാഹിതരായ സിനിമാരംഗത്തെ  ചില പ്രശസ്തർ ഇവരാണ്   

Video Top Stories