ഈ വർഷം ബോളിവുഡിന് നഷ്‌ടമായ പ്രതിഭകൾ

<p>ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വർഷമാണ് 2020. സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ഏറെ വിവാദമായ മരണമടക്കം ഒരുപാട് പേർ...&nbsp;</p>
Dec 26, 2020, 6:47 PM IST

ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വർഷമാണ് 2020. സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ഏറെ വിവാദമായ മരണമടക്കം ഒരുപാട് പേർ... 

Video Top Stories