2020 ലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ

<p>ഒരുപാട് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു 2020. സിനിമയിൽ മേഖലക്കും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമാരംഗത്ത് 2020 ൽ സംഭവിച്ചത്?&nbsp;</p>
Dec 26, 2020, 6:16 PM IST

ഒരുപാട് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു 2020. സിനിമാ മേഖലക്കും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമാരംഗത്ത് 2020 ൽ സംഭവിച്ചത്? 

Video Top Stories