ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗായകനായപ്പോൾ!

ഗസലും ഭജനും ക്ലാസ്സിക്കലും ഖവാലിയും ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകളുമെല്ലാം ഒരേ കയ്യടക്കത്തോടെ പാടിയ ഗായകൻ. മുഹമ്മദ് റാഫിയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ... 

Video Top Stories