വനിതാ ദിനത്തിൽ 'ഫെമിനൈൻ എനർജി'യുമായി പാരീസ് ലക്ഷ്മി

വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഗീത ആൽബവുമായി പാരീസ് ലക്ഷ്മി. വരികൾ എഴുതിയതും പാടിയതും ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്. 

Video Top Stories