രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന് 12 വയസ്

<p>2008 നവംബർ 26. പതിവുപോലെ മയക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങിയ മുംബൈ നഗരത്തെ ചോരക്കളമാക്കിയ ദിവസം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 വർഷങ്ങൾ.&nbsp;</p>
Nov 26, 2020, 10:03 AM IST

2008 നവംബർ 26. പതിവുപോലെ മയക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങിയ മുംബൈ നഗരത്തെ ചോരക്കളമാക്കിയ ദിവസം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 വർഷങ്ങൾ. 

Video Top Stories