എംജിആറിന്റെ കൈപിടിച്ച് സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് 'വളർന്ന' പെൺകുട്ടി!

<p>തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രിയ നായിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളാണ്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും വീണും എഴുന്നേറ്റും തിരിച്ചടിച്ചും ജയലളിത എഴുതിച്ചേർത്തത് ഒരു ചരിത്രമാണ്.&nbsp;</p>
Dec 5, 2020, 4:19 PM IST

തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രിയ നായിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളാണ്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും വീണും എഴുന്നേറ്റും തിരിച്ചടിച്ചും ജയലളിത എഴുതിച്ചേർത്തത് ഒരു ചരിത്രമാണ്. 

Video Top Stories