കൊവിഡ് തരംഗം ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ; കാണാം ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം

കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം പശ്ചിമ പബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അട്ടിമറിക്കുമോ? മമത ബാന‍ർജിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുമോ?

Video Top Stories