ദില്ലി ഇതുവരെ കാണാത്ത പോരാട്ടം; സമരവീര്യവുമായി കർഷകർ

<p>മക്കളുടെ വിവാഹവും തെരുവിൽ നടത്താൻ തയാറായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യർ തെരുവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം അവരോടെന്ത് മറുപടി പറയും? കാണാം ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം.&nbsp;</p>
Dec 15, 2020, 6:58 PM IST

മക്കളുടെ വിവാഹവും തെരുവിൽ നടത്താൻ തയാറായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യർ തെരുവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം അവരോടെന്ത് മറുപടി പറയും? കാണാം ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം. 

Video Top Stories