'കണ്ണാടിപ്പാലം കേറി.....'; ചൈനയിലെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്‌ജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ

<p>പാലങ്ങൾ എപ്പോഴും രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പാലം കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ?</p>
Dec 1, 2020, 4:40 PM IST

പാലങ്ങൾ എപ്പോഴും രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പാലം കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ?

Video Top Stories