കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടിയാനയെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റി

elephant
Nov 7, 2019, 7:08 PM IST

തെന്മലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാനയെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ആനക്കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ്. 

Video Top Stories