ഒരു ചിരി, പുഞ്ചിരി, പൊട്ടിച്ചിരി.., സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആയാല്‍ പുഞ്ചിരിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ..!

<table aria-describedby="VideoManage_info" cellspacing="0" id="VideoManage" role="grid" width="100%">
	<tbody>
		<tr ng-class-odd="'odd'" ng-repeat="row in videomanage.data" role="row">
			<td>
			<p>local body election behind the scenes of candidates poster</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
Nov 16, 2020, 2:08 PM IST

ചിരിച്ച മുഖത്തോട് കൂടിയ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പോസ്റ്ററുകള്‍ കൊണ്ട് നിറയാനൊരുങ്ങുകയാണ് കവലകള്‍. പോസ്റ്ററുകളിലെ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖങ്ങളും അണിയറയിലെ ഒരുക്കങ്ങളും.
 

Video Top Stories