പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, പാട്ടും ഡാൻസുമെല്ലാം വശമുണ്ട് ഇവർക്ക്!

<p>ക്രിസ്മസ് കളറാക്കാൻ പാട്ടും ഡാൻസുമായി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിനോടകംതന്നെ ഇവരെ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.</p>
Dec 24, 2020, 9:51 AM IST

ക്രിസ്മസ് കളറാക്കാൻ പാട്ടും ഡാൻസുമായി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിനോടകംതന്നെ ഇവരെ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

Video Top Stories