കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൊല; ലീഗീന്റെ തനിനിറം പുറത്തായോ?

<p><strong>കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ്. ആ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ.&nbsp;</strong></p>
Dec 28, 2020, 5:12 PM IST

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ്. ആ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ. 

Video Top Stories