കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളം അധോലോക സംഘം താവളമാക്കുന്നോ? പൊലീസ് എന്തുചെയ്യുകയാണ്?

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം അധോലോകസംഘങ്ങൾ താവളമാക്കുന്നോ? തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കൊള്ളകളും നിരന്തര സംഭവമായിട്ടും സർക്കാരിനും പൊലീസിനും അനക്കമില്ലേ?

Video Top Stories