പ്രസവശേഷം അമ്മമാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്

ശരീരരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസവശേഷം ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കരുതലാകാം. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ലഭ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടമാകാതെ ഡയറ്റ് ക്രമീകരിക്കാം.