യുഎഇ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സമ്പർക്കരഹിത ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആപ്പ് 'എംപേ' പുറത്തിറക്കി

<p>Empay</p>
Dec 2, 2020, 10:46 AM IST

യുഎഇ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സമ്പർക്കരഹിത ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആപ് എംപേ പുറത്തിറക്കി. ലോകത്ത് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന   ആപ് ഡിജിറ്റൽ പണം നൽകൽ സംവിധാനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Video Top Stories