തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമെത്തി,പക്ഷേ ആദിവാസിക്ക് ഭൂമിയെവിടെ; വഞ്ചനയുടെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ

ഇടതും വലതും മാറിമാറി വഞ്ചിച്ച ആദിവാസിക്ക് 1975 ലെ കേരള ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആക്ട് ആയിരുന്നു മണ്ണ് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും കൊടുത്തത്. ആദിവാസിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമി വീണ്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു നൽകാൻ അങ്ങനെയൊരു വകുപ്പ് വന്നു. എന്നിട്ട്...
 

Video Top Stories