കൊവിഡ് കാലത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ വോട്ടിംഗ്; തപാല്‍ വോട്ടില്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

<p>postal votes</p>
Dec 2, 2020, 4:58 PM IST

കൊവിഡ് കാലത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തൊക്കെ? തപാല്‍ വോട്ടില്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
 

Video Top Stories