സന്ധിവാതത്തിലെ മുട്ടുവേദനക്ക് മഞ്ഞൾ കൊണ്ടൊരു പരിഹാരം

<p>സന്ധിവാത പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന മുപ്പത് കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണിനി. സന്ധിവാതത്തിന് മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തി മലയാളി ഗവേഷകൻ.&nbsp;</p>
Dec 5, 2020, 5:30 PM IST

സന്ധിവാത പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന മുപ്പത് കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണിനി. സന്ധിവാതത്തിന് മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തി മലയാളി ഗവേഷകൻ. 

Video Top Stories