Asianet News MalayalamAsianet News Malayalam

നാരദ മഹർഷിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ; കൂടുതലറിയാം

എല്ലാ ഋഷികളുടെയും രാജാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഋഷിരാജ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെ യും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെഅനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ, നാരദനെ വേദങ്ങളും ഉപ നിഷത്തുകളും അറിയുന്നവനായും ചരിത്രവും പുരാണങ്ങളും പരിചയമുള്ളവനുമായി ചിത്രീ കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

temples of narada muni-rse-
Author
First Published Oct 15, 2023, 8:50 AM IST

നാരദ മുനി ഒരു സന്യാസി ദിവ്യത്വമാണ്. ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒരു സഞ്ചാര സംഗീതജ്ഞൻ, കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്, വാർത്തകളും പ്രബുദ്ധമായ ജ്ഞാനവും വഹിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം  അദ്ദേഹം നിരവധി ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാരതം, യുധിഷ്ടിരനെ പ്രഹലാദന്റെയും രാമായണത്തിന്റെയും കഥകളും പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളും ഉപയോഗിച്ച് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു.

തിന്മയുടെ ശക്തികളെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കി ൽ യുഗകാല സംഭവങ്ങളുടെ അടുത്ത കാഴ്ച ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ നാരദനെപ്പോലുള്ള നിരവധി ദേവന്മാരുടെ അകമ്പടിയാണ് വൈഷ്ണവമതത്തിലെ ഒരു പൊതു വിഷയം .

എല്ലാ ഋഷികളുടെയും രാജാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഋഷിരാജ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു . ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെ യും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെഅനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ, നാരദനെ വേദങ്ങളും ഉപ നിഷത്തുകളും അറിയുന്നവനായും ചരിത്രവും പുരാണങ്ങളും പരിചയമുള്ളവനുമായി ചിത്രീ കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉച്ചാരണം,വ്യാകരണം,ഗദ്യം,പദങ്ങൾ,മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, ജ്യോതി ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ ആറ് അംഗങ്ങളിൽഅ ദ്ദേഹത്തിന് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്.

എല്ലാ സ്വർഗ്ഗീയ ജീ വികളും അവന്റെ അറിവിനായി അവനെ ആ രാധിക്കുന്നു - പുരാതന കൽപങ്ങളിൽ (കാ ലചക്രങ്ങൾ) സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ നന്നായി അറിയുകയും ന്യായ (നീതി) യും ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സത്യവും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അനുരഞ്ജന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തിക ഞ്ഞ മാസ്റ്ററാണ്,പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൊ തുവായ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യ ത്യാസമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങ ളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വിരുദ്ധ ങ്ങളെ വേഗത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. 

അവൻ വാക്ചാതുര്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും ബു ദ്ധിശക്തിയും ശക്തമായ ഓർമ്മശക്തിയും ഉള്ളവനാണ്. ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീ യവും അവനറിയാം; അവൻ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് അനുമാനങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ വൈ ദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ താഴ്ന്ന കാര്യ ങ്ങളെ ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന തിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുണ്ട്.

 5 വക്താക്കൾ അടങ്ങുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിലോജിസ്റ്റിക് പ്രസ്താവനകളുടെ ശരിയും തെറ്റും വിലയിരു ത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. മതം, സമ്പത്ത്, സുഖം, മോക്ഷം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സകലതിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവനുണ്ട്.

 തർക്കിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൃഹസ്പതിക്ക് ഉ ത്തരം നൽകാൻ അദ്ദേഹം പ്രാപ്തനാണ്. അ ദ്ദേഹം തത്ത്വചിന്തയുടെ സാംഖ്യ, യോഗ സമ്പ്ര ദായങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ യും ഉടമ്പടിയുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽഅവഗാ ഹമുണ്ട്, നേരിട്ടുള്ള അറിവിലല്ല, കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന തിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. 

ഒരു ഉടമ്പടി, യുദ്ധം, സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾ, ശത്രുക്ക ൾക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകളുടെ പരിപാലനം, പതിയിരുന്ന് ആക്രമണം, കരുതൽ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ്. അവൻ യുദ്ധത്തോടും സംഗീതത്തോടും താൽപ്പര്യ മുള്ളവനാണ്, ഒരു ശാസ്ത്രമോ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനരീതിയോ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല

നാരദന്റെ വീണയുടെ പേരാണ് മഹതി എന്നത്. നാരദമുനിക്ക് രാജ്യത്ത് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങ ളുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ചികത്തേരിലുള്ള നാരദ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളുവിൽ നാരദ മുനി ക്ഷേത്രം. ബദ രീനാഥിലെ നാരതദ് കുണ്ഡ് ക്ഷേത്രം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നാരതദ് കുണ്ഡ് ക്ഷേത്രം. എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രസിദ്ധമായവ.

തയ്യാറാക്കിയത്:
ഡോ പി ബി രാജേഷ് 

കന്യാകുമാരി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ചറിയാം

 

Follow Us:
Download App:
  • android
  • ios