കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പറശ്ശിനിക്കടവ് എം.വി.ആർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്(ആയുർവേദം), ബി.ഫാം(ആയുർവേദം)  കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമുള്ള സ്വീകര്യമായ വ്യക്തിഗത അക്കാദമിക വിവരങ്ങൾ  www.lbscentre.kerala.gov.in  ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇവ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ ആറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പുതിയ ക്ലെയിമുകൾ നൽകാനാവില്ല.  രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കും. ഫോൺ:  0471-2560363, 364.