തിരുവനന്തപുരം: ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സർഗ്ഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കലാ-സാഹിത്യ രചനാ അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2019ൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മകഥ, ശാസ്ത്രസാഹിത്യം, ബാലസാഹിത്യം, കവിതാ സമാഹാരം, നോവൽ, ചെറുകഥ, നാടകരചന, ചിത്രരചന/ കളർ പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവാർഡുകൾ.  

സൃഷ്ടിയുടെ മൂന്ന് പകർപ്പുകൾ, സ്വന്തം രചന/ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം, ഡിസെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം നവംബർ 20ന് മുമ്പ് കമ്മീഷണർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറേറ്റ്, ആഞ്ജനേയ, റ്റി.സി9/1023(1), ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം 695010 എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം.