സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ; 'പ്രഗ്യാത മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ'‌ എന്ത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് ?

First Published Jan 13, 2021, 4:12 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം. 

<p><strong>Ans C:</strong> If any question arises whether a bill is money bill or not is decided by Lok Sabha Speaker. This decision cannot be even questioned in any court of law.</p>

Ans C: If any question arises whether a bill is money bill or not is decided by Lok Sabha Speaker. This decision cannot be even questioned in any court of law.

<p><strong>Ans A:</strong> The impeachment of President requires a special majority of 2/3rd of strength of house (363 in Lok Sabha and 163 in Rajya Sabha respectively). It can be initiated only for violation of constitution.</p>

Ans A: The impeachment of President requires a special majority of 2/3rd of strength of house (363 in Lok Sabha and 163 in Rajya Sabha respectively). It can be initiated only for violation of constitution.

<p><strong>Ans B:</strong> HDI is based on the three indicators such as –</p>

<p>I. Health – Life expectancy at birth</p>

<p>II. Education – Expected years of schooling for a school age child and mean</p>

<p>III. years of prior schooling for adults aged 25 and above<br />
Standard of living – GNI per capita<br />
&nbsp;</p>

Ans B: HDI is based on the three indicators such as –

I. Health – Life expectancy at birth

II. Education – Expected years of schooling for a school age child and mean

III. years of prior schooling for adults aged 25 and above
Standard of living – GNI per capita
 

<p><strong>Ans D:</strong> It measures price changes from the perspective of a retail buyer. It is<br />
released by the National Statistical Office (NSO). The CPI calculates the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics etc., which Indian consumers buy for use. The CPI has several subgroups including food and beverages, fuel and light, housing and clothing, bedding and footwear. As per Urjit Patel Committee recommendations with effect from 2014 onwards monetary policy decisions should be based on CPI combined.</p>

Ans D: It measures price changes from the perspective of a retail buyer. It is
released by the National Statistical Office (NSO). The CPI calculates the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics etc., which Indian consumers buy for use. The CPI has several subgroups including food and beverages, fuel and light, housing and clothing, bedding and footwear. As per Urjit Patel Committee recommendations with effect from 2014 onwards monetary policy decisions should be based on CPI combined.

<p><strong>Ans B </strong>: In 1854 Sir Charles Wood, the President of the Board of Control, sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor-General of India, Wood suggested that primary schools must adopt vernacular languages, high schools must adopt Anglo-vernacular language and at college-level English should be the medium of education.</p>

Ans B : In 1854 Sir Charles Wood, the President of the Board of Control, sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor-General of India, Wood suggested that primary schools must adopt vernacular languages, high schools must adopt Anglo-vernacular language and at college-level English should be the medium of education.

<p><strong>Ans A: </strong>Sanyasi rebellion, also known as Sanyasi and fakir rebellion was due to high revenue demands, commercial monopoly of East India company held at northern Bengal and adjacent areas of Bihar between 1763 and 1800. The philosophical affinity between Hindus and Muslims facilitated the mobilization of rebel and known for religious cooperation.</p>

Ans A: Sanyasi rebellion, also known as Sanyasi and fakir rebellion was due to high revenue demands, commercial monopoly of East India company held at northern Bengal and adjacent areas of Bihar between 1763 and 1800. The philosophical affinity between Hindus and Muslims facilitated the mobilization of rebel and known for religious cooperation.

<p><strong>Ans C:</strong> Article 262 authorizes the Parliament for adjudication of any dispute with respect to use, distribution and control of waters of any inter – state river.</p>

Ans C: Article 262 authorizes the Parliament for adjudication of any dispute with respect to use, distribution and control of waters of any inter – state river.

<p><strong>Ans D: </strong>Supercomputing can be used in fields of education, engineering, ITC etc.</p>

Ans D: Supercomputing can be used in fields of education, engineering, ITC etc.

<p>Ans B: In the wake of Covid crisis, government has issued guidelines on digital education for students and tutors for academic classes. The guidelines have been prepared by the National Council of Educational Research and Training (NCERT).<br />
&nbsp;</p>

Ans B: In the wake of Covid crisis, government has issued guidelines on digital education for students and tutors for academic classes. The guidelines have been prepared by the National Council of Educational Research and Training (NCERT).
 

<p><strong>Ans A: </strong>The Indian Space Research Organisation (ISRO) will launch communication satellite CMS-01 aboard Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV- C50) on December 17, 2020. This would-be India's 42nd Communication Satellite.</p>

Ans A: The Indian Space Research Organisation (ISRO) will launch communication satellite CMS-01 aboard Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV- C50) on December 17, 2020. This would-be India's 42nd Communication Satellite.

<p><strong>Ans D: </strong>Right knowledge is one of the three doctrines of Jainism along with right faith and right conduct.&nbsp;The other five doctrines of Buddhism include right speech, right memory, right exercise, right meditation and right observation.<br />
&nbsp;</p>

Ans D: Right knowledge is one of the three doctrines of Jainism along with right faith and right conduct. The other five doctrines of Buddhism include right speech, right memory, right exercise, right meditation and right observation.
 

<p><strong>Ans A: </strong>Virupaksha temple is the oldest and principal temple in Hampi. It has been an important pilgrimage centre for the worshipers of lord Shiva.<br />
Krishnadevaraya, one of the famous kings of the Vijayanagara Empire, had been a major patron of this temple. Many believe that he commissioned the most ornate of all structures in the temple, the central pillared hall.</p>

Ans A: Virupaksha temple is the oldest and principal temple in Hampi. It has been an important pilgrimage centre for the worshipers of lord Shiva.
Krishnadevaraya, one of the famous kings of the Vijayanagara Empire, had been a major patron of this temple. Many believe that he commissioned the most ornate of all structures in the temple, the central pillared hall.

<p><strong>Ans B:</strong> The chief male deity was Pashupati (proto – Siva) represented in seals as sitting in a yogic posture. Chief female deity was the Mother Goddess represented in terracotta figurines.<br />
They believed in evil forces and seed amulets as protection against them. There is sufficient evidence for prevalence of phallic worship.</p>

Ans B: The chief male deity was Pashupati (proto – Siva) represented in seals as sitting in a yogic posture. Chief female deity was the Mother Goddess represented in terracotta figurines.
They believed in evil forces and seed amulets as protection against them. There is sufficient evidence for prevalence of phallic worship.

<p><strong>Ans C</strong></p>

Ans C

<p><strong>Ans C:</strong> The region extends across western Asia and Eastern Europe.It has been part of Azerbaijan territory since the Soviet era and is being internationally recognized. But most of the region is controlled by Armenian separatists who have declared it a republic called the “Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast”.&nbsp;</p>

<p>While the Armenian government does not recognize Nagorno-Karabakh as independent, it supports the region politically and militarily.<br />
&nbsp;</p>

Ans C: The region extends across western Asia and Eastern Europe.It has been part of Azerbaijan territory since the Soviet era and is being internationally recognized. But most of the region is controlled by Armenian separatists who have declared it a republic called the “Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast”. 

While the Armenian government does not recognize Nagorno-Karabakh as independent, it supports the region politically and militarily.
 

<p><strong>Ans A:</strong> Green Climate Fund (GCF) was established at CoP 16(2010) to limit or reduce greenhouse gas (GHG) emissions in developing countries and to help vulnerable societies adapt to the unavoidable impacts of climate change.</p>

Ans A: Green Climate Fund (GCF) was established at CoP 16(2010) to limit or reduce greenhouse gas (GHG) emissions in developing countries and to help vulnerable societies adapt to the unavoidable impacts of climate change.

<p><strong>Ans D:</strong> It is an international treaty designed to protect human health and the<br />
environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds. The text of the Convention was ratified by delegates from 140 countries on January 19, 2013.<br />
The Convention is named after the Japanese city, Minimata. This naming is of<br />
symbolic importance as the city went through devastating incident of mercury<br />
poisoning.</p>

Ans D: It is an international treaty designed to protect human health and the
environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds. The text of the Convention was ratified by delegates from 140 countries on January 19, 2013.
The Convention is named after the Japanese city, Minimata. This naming is of
symbolic importance as the city went through devastating incident of mercury
poisoning.

<p><strong>Ans B: </strong>Trastuzumab is first bio similar medicine. Biological medicines contain active substances from a biological source, such as living cells or organisms. They are developed through biological activity equivalent to chemical composition.</p>

Ans B: Trastuzumab is first bio similar medicine. Biological medicines contain active substances from a biological source, such as living cells or organisms. They are developed through biological activity equivalent to chemical composition.