സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ; എന്താണ് ‘പ്രോജക്റ്റ് പൈറസോൾ’ ?

First Published May 12, 2021, 5:06 PM IST


ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ ഇരുപത്തിയാറാം ഭാഗം.