ഈ അപരനാമങ്ങൾ ഓർത്തു വച്ചോളൂ, പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയുടെ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇവയും ഉണ്ടാകാം... !

First Published 11, Sep 2020, 7:05 PM

ചില സ്ഥലങ്ങളും വ്യക്തികളും പ്രശസ്തമാകുന്നത് അപരനാമങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ്. പിഎസ് സി പരീക്ഷകളില്‍ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പൊതു പരീക്ഷകളിലും ഇത്തരം അപരനാമങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം 25 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണിത്. പല വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഇവ ആവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിത്. മനഃപാഠമാക്കാം...

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ശ്രീബുദ്ധൻ</p>

ഉത്തരം:  ശ്രീബുദ്ധൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;യേശുക്രിസ്തു</p>

ഉത്തരം: യേശുക്രിസ്തു

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേൽ</p>

ഉത്തരം: ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മാർഗരറ്റ് താച്ചർ</p>

ഉത്തരം: മാർഗരറ്റ് താച്ചർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ</p>

ഉത്തരം: ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബാലഗംഗാധര തിലക്</p>

ഉത്തരം: ബാലഗംഗാധര തിലക്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ലാലാ ലജ്പത് റായ്</p>

ഉത്തരം: ലാലാ ലജ്പത് റായ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിങ്</p>

ഉത്തരം: മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിങ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സമുദ്രഗുപ്തൻ</p>

ഉത്തരം: സമുദ്രഗുപ്തൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചാണക്യൻ</p>

ഉത്തരം: ചാണക്യൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബാലഗംഗാധര തിലക്</p>

ഉത്തരം: ബാലഗംഗാധര തിലക്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജയപ്രകാശ് നാരായൺ</p>

ഉത്തരം: ജയപ്രകാശ് നാരായൺ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദാദാഭായ് &nbsp;നവറോജി</p>

ഉത്തരം: ദാദാഭായ്  നവറോജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മാഡം ബിക്കാജി കാമ</p>

ഉത്തരം: മാഡം ബിക്കാജി കാമ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്</p>

ഉത്തരം: സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ</p>

ഉത്തരം: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ</p>

ഉത്തരം: വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കേരളവർമ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ</p>

ഉത്തരം: കേരളവർമ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ</p>

ഉത്തരം: കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;എ.ആർ.രാജരാജ വർമ</p>

ഉത്തരം: എ.ആർ.രാജരാജ വർമ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സി.വി. രാമൻ പിള്ള</p>

ഉത്തരം: സി.വി. രാമൻ പിള്ള

<p>ഉത്തരം:&nbsp;എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ</p>

ഉത്തരം: എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ

<p>ഉത്തരം: പിടി ഉഷ</p>

ഉത്തരം: പിടി ഉഷ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജപ്പാൻ</p>

ഉത്തരം: ജപ്പാൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോന്‍</p>

ഉത്തരം: വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോന്‍

loader