നെയ്യ് കഴിച്ചാൽ ഇത്രയും ​ഗുണങ്ങളോ...?

First Published May 6, 2021, 1:53 PM IST

നെയ്യ് പലർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഭാരം കൂടുമെന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നെയ്യ് ഒഴിവാക്കും മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം.