കരകാണാതെ... വെള്ളത്തിനടിയിലായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ആകാശക്കാ‌ഴ്‌ച

First Published 11, Aug 2019, 8:43 PM IST

ദക്ഷിണ നാവിക സേനയുടെ പതിവ് ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിനിടെ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ

കോട്ടക്കലിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത്

കോട്ടക്കലിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായ സ്ഥലങ്ങൾ. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ദൃശ്യം

മലപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായ സ്ഥലങ്ങൾ. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ദൃശ്യം

മലപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായ പ്രദേശങ്ങൾ. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായ പ്രദേശങ്ങൾ. നേവി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രം

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രം

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നേവി ഹെലികോപ്റ്റർ പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നേവി ഹെലികോപ്റ്റർ പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നേവി ഹെലികോപ്റ്റർ പകർത്തിയത്

മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നേവി ഹെലികോപ്റ്റർ പകർത്തിയത്

കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ദൃശ്യം

കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ദൃശ്യം

loader