'പിരീഡ്സ്' നേരത്തെ വരാൻ ഇവ സഹായിക്കും

First Published Jan 10, 2021, 12:21 PM IST

ആർത്തവം നേരത്തെയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെെകിപ്പിക്കാനോ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ പിരീഡ്സ് നേരത്തെയാക്കാൻ അത്തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പകരം ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...
 

<p><strong>പെെനാപ്പിൾ: </strong>ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് പെെനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ആർത്തവം നേരത്തെയാക്കാൻ സഹായിക്കും.<br />
&nbsp;</p>

പെെനാപ്പിൾ: ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് പെെനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ആർത്തവം നേരത്തെയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
 

<p><strong>ശർക്കര: </strong>ആർത്തവം നേരത്തെ വരാൻ&nbsp;ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്&nbsp;ശർക്കര. എള്ള് ചേർത്ത് ശർക്കര കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നേരിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആർത്തവം നേരത്തെയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.</p>

ശർക്കര: ആർത്തവം നേരത്തെ വരാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ശർക്കര. എള്ള് ചേർത്ത് ശർക്കര കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നേരിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആർത്തവം നേരത്തെയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

<p><strong>കാരറ്റ്:</strong> ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ആർത്തവചക്രം നേരത്തെ ആരംഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. കാരണം, കാരറ്റിലുള്ള കരോട്ടിൻ ഈസ്ട്രജന്റെ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ആർത്തവചക്രം നേരത്തെ ആരംഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

കാരറ്റ്: ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ആർത്തവചക്രം നേരത്തെ ആരംഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. കാരണം, കാരറ്റിലുള്ള കരോട്ടിൻ ഈസ്ട്രജന്റെ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ആർത്തവചക്രം നേരത്തെ ആരംഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 

<p style="text-align: justify;"><strong>എള്ള്: </strong>ആർത്തവം നേരത്തെയാകുന്നതിന് എള്ള് കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യും.</p>

എള്ള്: ആർത്തവം നേരത്തെയാകുന്നതിന് എള്ള് കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ആർത്തവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യും.

<p><strong>ഉണക്കമുന്തിരി: </strong>ഉണക്കമുന്തിരിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആർ‍ത്തവം നേരത്തെയാക്കാനും ആർത്തവസമയത്ത് വേദന കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.<br />
&nbsp;</p>

ഉണക്കമുന്തിരി: ഉണക്കമുന്തിരിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആർ‍ത്തവം നേരത്തെയാക്കാനും ആർത്തവസമയത്ത് വേദന കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.