പ്രമേഹം അധികരിച്ചാല്‍ അത് ബാധിക്കുന്ന ആറ് അവയവങ്ങള്‍...

First Published Jan 23, 2021, 4:01 PM IST

ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മളിലെത്തുന്ന 'ഷുഗര്‍' (ഗ്ലൂക്കോസ്) ഊര്‍ജ്ജരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ ആണ് ഇന്‍സുലന്‍. ശരീരത്തിന് ഇന്‍സുലിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്രമേഹം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാല്‍ പല തരത്തിലാണ് നമ്മെ ബാധിക്കുക. അത്തരത്തില്‍ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് രീതികള്‍ അറിയാം...