കേരളത്തിലെ പാമ്പുകൾ, വിഷമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും

First Published 24, May 2020, 3:26 PM

ഏഴു കുടുംബങ്ങളിലായി ഏകദേശം നൂറോളം ഇനം പാമ്പുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവയിൽ 90 ശതമാനവും വിഷമില്ലാത്ത ജനുസ്സുകളാണ്.  

<p>വിഷമുള്ള ഇനത്തിൽ പെട്ട പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം രാജവെമ്പാലക്കാണ്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വിഷപ്പാമ്പാണ്‌ രാജവെമ്പാല. ന്യൂറോടോക്സിൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന എലാപ്പിഡേ കുടുംബത്തിലെ ഈ പാമ്പിന്റെ വിഷത്തിന് ഒറ്റക്കൊത്തിൽ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊല്ലാനാകും.</p>

വിഷമുള്ള ഇനത്തിൽ പെട്ട പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം രാജവെമ്പാലക്കാണ്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വിഷപ്പാമ്പാണ്‌ രാജവെമ്പാല. ന്യൂറോടോക്സിൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന എലാപ്പിഡേ കുടുംബത്തിലെ ഈ പാമ്പിന്റെ വിഷത്തിന് ഒറ്റക്കൊത്തിൽ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനെ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊല്ലാനാകും.

<p>ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ. വിഷപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ വളരെയധികം വിഷം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇവക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ജീവി മരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഷത്തിന്റെ അളവിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ള ഈ പാമ്പുകൾ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളേക്കാ‍ളും  എളുപ്പത്തിൽ പ്രകോപിതരാകാറുമുണ്ട്.<br />
 </p>

ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ. വിഷപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ വളരെയധികം വിഷം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇവക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ജീവി മരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഷത്തിന്റെ അളവിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ള ഈ പാമ്പുകൾ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളേക്കാ‍ളും  എളുപ്പത്തിൽ പ്രകോപിതരാകാറുമുണ്ട്.
 

<p>വൈപ്പറിഡേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പാമ്പാണ് അണലി.  66 -ലധികം ഉപവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അണലികളിൽ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അണലികളാണ്  റസ്സൽസ് വൈപ്പർ (Russell's Viper) എന്ന ചേനത്തണ്ടൻ, സോ-സ്കേൽഡ് വൈപ്പർ (Saw- Scaled Viper ) എന്ന ചുരുട്ടമണ്ഡലി എന്നിവ. </p>

വൈപ്പറിഡേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പാമ്പാണ് അണലി.  66 -ലധികം ഉപവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അണലികളിൽ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അണലികളാണ്  റസ്സൽസ് വൈപ്പർ (Russell's Viper) എന്ന ചേനത്തണ്ടൻ, സോ-സ്കേൽഡ് വൈപ്പർ (Saw- Scaled Viper ) എന്ന ചുരുട്ടമണ്ഡലി എന്നിവ. 

<p>നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളിൽ  വിഷവീര്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇനമാണ് ശംഖുവരയൻ. വിഷം നേരിട്ട് തലച്ചോറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. വെള്ളിക്കെട്ടൻ, എന്ന പേരിലും പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കറൂപ്പുനിറത്തിൽ വെള്ളിവളയങ്ങളുള്ളതിനാൽ വേഗം തിരിച്ചറിയാനാകും.<br />
 </p>

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളിൽ  വിഷവീര്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇനമാണ് ശംഖുവരയൻ. വിഷം നേരിട്ട് തലച്ചോറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. വെള്ളിക്കെട്ടൻ, എന്ന പേരിലും പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കറൂപ്പുനിറത്തിൽ വെള്ളിവളയങ്ങളുള്ളതിനാൽ വേഗം തിരിച്ചറിയാനാകും.
 

<p><br />
വിഷമില്ലാത്ത ഇനം പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പ് അഥവാ പെരുമ്പാമ്പ്. മുട്ടയിട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നയിനം പാമ്പാണ് ഇത്. ശരാശരി 6 മീറ്റർ നീളവും 90 മുതൽ 100 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും.</p>


വിഷമില്ലാത്ത ഇനം പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പ് അഥവാ പെരുമ്പാമ്പ്. മുട്ടയിട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നയിനം പാമ്പാണ് ഇത്. ശരാശരി 6 മീറ്റർ നീളവും 90 മുതൽ 100 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും.

<p>ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് നീർക്കോലി അഥവാ പുളവൻ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കുളങ്ങൾ, തോടുകൾ, കണ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും പരക്കെ കാണുന്നു. ഇളം തവിട്ടു നിറത്തിലോ മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ടു നിറത്തിലോ ആയിരിക്കും ശരീരം.</p>

ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് നീർക്കോലി അഥവാ പുളവൻ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കുളങ്ങൾ, തോടുകൾ, കണ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും പരക്കെ കാണുന്നു. ഇളം തവിട്ടു നിറത്തിലോ മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ടു നിറത്തിലോ ആയിരിക്കും ശരീരം.

loader