വിറ്റാമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ

First Published Jun 9, 2021, 11:30 AM IST

പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി. എന്നാൽ, ഇതിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തിൽ പലവിധ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.