35.4 കിലോ കമ്പിളി രോമം; അതും ഒരു ചെമ്മരിയാടില്‍ നിന്ന് !

First Published Feb 25, 2021, 11:36 AM IST

സ്‌ട്രേലിയയിലെ ലാൻസ്‌ഫീൽഡിലെ എഡ്ഗേഴ്‌സ് മിഷനിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ മരുഭൂമിയില്‍ ആടുകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ ശരീരം മുഴുവനും മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ശരീരത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്തിന് ചുറ്റും വളര്‍ന്ന് തിങ്ങിയ രോമങ്ങള്‍ കാരണം നേരാം വണ്ണം കണ്ണുപോലും കാണാനാകാതെ നടക്കാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു ബരാക് എന്ന് പിന്നീട് പേര് നല്‍കിയ ചെമ്മരിയാട്.