ഡയറക്ടർ ചെയ്ഞ്ച്; സംവിധായകരെ മാറ്റിപ്പിടിച്ച് ട്രോളന്മാർ

First Published 8, Jun 2020, 2:30 PM

ഓരോ സിനിമാ സംവിധായകർക്കും അവരവരുടെതായ രീതികൾ ഉണ്ടാകും. അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിരിക്കും. ഒരു സംവിധായകന്റെത് മാത്രമായ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകളോടെ ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ മറ്റൊരു സംവിധായകനാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഏങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ട്രോളന്മാരുടെ അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ. കാണാം ചില സിനിമാ ട്രോളുകൾ.

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sanuzz S, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sanuzz S, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Varun Gopal, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Varun Gopal, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shameed Muhd, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shameed Muhd, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Fasil Bin Rasheed, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Fasil Bin Rasheed, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Arun Babu, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Arun Babu, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Abhijith Mohan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Abhijith Mohan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: വിജേഷ് അച്ചു, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: വിജേഷ് അച്ചു, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kanish Kumar, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kanish Kumar, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: ആരതി അജയൻ, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: ആരതി അജയൻ, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sanuzz S, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sanuzz S, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്:Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്:Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Binni Sahadevan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Binni Sahadevan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Arun Babu, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Arun Babu, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Abdul Nasser, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Abdul Nasser, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kichu Anil‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kichu Anil‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kanish Kumar‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kanish Kumar‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sudeesh Pullad, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sudeesh Pullad, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Nedumparampil, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Nedumparampil, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shinu John Chacko, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shinu John Chacko, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Suby Babu, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Suby Babu, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Ra Fe Eq HateaBle, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Ra Fe Eq HateaBle, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: അഖിൽ മാലൂർ, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: <a aria-describedby="u_95_1" aria-owns="js_46g" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100002028661652&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2Cd%2AF%2AF-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBRF8bISOPnM_nZJMFhbwGVgScJJx28kBKGaBbcE3H3wm6uS6pB2lHg89_n7CqhvNKRFuWCVJ-krHPB%22%2C%22tn-str%22%3A%22%2AF%22%2C%22directed_target_id%22%3A716284875084506%2C%22fref%22%3A%22gs%22%2C%22dti%22%3A716284875084506%2C%22hc_location%22%3A%22group_dialog%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" href="https://www.facebook.com/greensonodippattil?fref=gs&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBRF8bISOPnM_nZJMFhbwGVgScJJx28kBKGaBbcE3H3wm6uS6pB2lHg89_n7CqhvNKRFuWCVJ-krHPB&tn-str=%2AF&dti=716284875084506&hc_location=group_dialog" id="js_47q" title="Greenson Pious Odippattil">Greenson Pious Odippattil</a>‎ ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Greenson Pious Odippattil‎ ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Arjun V S‎, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Arjun V S‎, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Ajan Kumar M, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Ajan Kumar M, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: G Gopikrishnan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: G Gopikrishnan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: A Hari Sankar Kartha, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: A Hari Sankar Kartha, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Moidhu Sha, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Moidhu Sha, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Prasad Rao, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Prasad Rao, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Prasad Rao ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Prasad Rao ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Nedumparampil, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Nedumparampil, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sharjas Abdul, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sharjas Abdul, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu K K, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu K K, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sreejith R Mohan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vaishnav Sethu Vaishnav, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vaishnav Sethu Vaishnav, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Raa, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Raa, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Binni Sahadeva, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Binni Sahadeva, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Faslu Rahman Pklr, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Faslu Rahman Pklr, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Deepu Vijayan‎International, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Deepu Vijayan‎International, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Akhil Chandrasree, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Akhil Chandrasree, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Libin Paravan Chalil, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Libin Paravan Chalil, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Moidhu Sha, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Moidhu Sha, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Joy Mathew, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Joy Mathew, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sabari Krishna, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sabari Krishna, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shahin Prem Thayat, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shahin Prem Thayat, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shajil Sulthan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shajil Sulthan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Aavani Ashokan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Aavani Ashokan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Subin Thandassery, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Ullas KG, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Ullas KG, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Abdul Salam, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Abdul Salam, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Nikhil Muraleedharan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Nikhil Muraleedharan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: വിജേഷ് അച്ചു, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: വിജേഷ് അച്ചു, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Radhakrishnan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Gokul Hari, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Gokul Hari, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Suby Babu, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Suby Babu, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sajesh Pookkodan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sajesh Pookkodan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shameed Muhd, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shameed Muhd, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Ashik Ayoob Khan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Ashik Ayoob Khan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: ദേവവ്രത ഭീഷ്മര്‍, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu G Nath, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu G Nath, ഐസിയു

loader