ഏപ്രിൽ മാസം കയറ്റുമതിയിൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വർധനയുണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയിലും വർധന

First Published May 17, 2021, 2:59 PM IST

രാജ്യത്ത് നിന്നുളള കയറ്റുമതിയിൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വർധനയുണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏപ്രിലിൽ 3,063 കോടി ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ന‌ടന്നത്.