'ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ.. അവിടെയെന്താ... ആ... ആര്‍ക്കറിയാം' ; കാണാം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രോളുകള്‍

First Published Dec 17, 2020, 10:37 AM IST


ലയാളിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ട്രോളായിമാറുകയാണോയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില കാര്യങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ട്രോളാണോ.. അതോ.. കാര്യമുള്ളതാണോയെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാത്ത വിധം ട്രോളുകള്‍ നിറഞ്ഞ് മറിയുകയാണ് മലയാളിയുടെ ദൈന്യംദിന ജീവിതത്തില്‍. വാര്‍ത്ത പോലും ട്രോളിപ്പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഏതാണ്ട് ഏനക്കേട് പോലെ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം. ജീവിതം അങ്ങനെ ട്രോളി ട്രോളി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും പുറത്തുവന്നു. ജയിച്ചവര്‍ വമ്പ് കാട്ടി ആഘോഷിച്ചു. പരാജയപ്പെട്ടവര്‍ കാരണങ്ങളന്വേഷിച്ച് കുന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രോളന്മാരോ, അവരങ്ങനെ ജയിച്ചവരെയും തോറ്റവരെയും ഇങ്ങനെ, ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഇഴകീറി പരത്തിവച്ചു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അങ്ങനെ സക്രീയമായി. ഇഴകീറി ഉണക്കാനിട്ട ആ ട്രോളുകള്‍ കാണാം. ഒന്നെങ്കില്‍ ചിരിച്ച് വിടാം. അല്ലെങ്കില്‍ തോറ്റവരെ പോലെ ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് കുന്തിച്ചിരിക്കാം... 

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sanjai Sanjai , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sanjai Sanjai , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;AK Hi L, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള&nbsp;<strong><em>(Read More ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ ട്രോളുകള്‍ കാണുക )</em></strong></p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  AK Hi L, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള (Read More ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ ട്രോളുകള്‍ കാണുക )

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Baylin Shibu&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Baylin Shibu  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Amal Mohan Paanayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amal Mohan Paanayam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍, 

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Joe Glenn, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Joe Glenn, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pencilashan&nbsp;&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pencilashan   , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ആലി ബാബ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആലി ബാബ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; &nbsp;Abhi Eb&nbsp; &nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Abhi Eb    , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; &nbsp; Abin Thomas Alex&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Abin Thomas Alex  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Abin Thomas Alex&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abin Thomas Alex  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Adithyan Pradeep&nbsp;&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Adithyan Pradeep  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil T Sathyan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil T Sathyan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anand UA , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anand UA , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Asif Ishake , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Asif Ishake , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bibin Paul , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bibin Paul , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Connoisseur Red, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Connoisseur Red, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Derric Abraham, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Derric Abraham, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deekshith Rathnakaran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deekshith Rathnakaran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abhi Eb , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhi Eb , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Firoze Cochin&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Firoze Cochin , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Rago&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Rago , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Giri Pathanamthitta&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Giri Pathanamthitta , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jafar Sharief Vavatt , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jafar Sharief Vavatt , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jafar Sharief Vavatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jafar Sharief Vavatt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; &nbsp;Abhi Eb&nbsp; &nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Abhi Eb    , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Mahesh Mahi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mahesh Mahi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Mahesh Vijayan&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mahesh Vijayan  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Mahesh Vijayan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mahesh Vijayan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kichu Anil&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kichu Anil  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Muhsin Muthu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Muhsin Muthu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Nizam Melakath , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nizam Melakath , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharan Vs , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharan Vs , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : PrasannAnikad Kottayam&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : PrasannAnikad Kottayam , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rafeeque A P&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rafeeque A P  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Rasheed P P&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rasheed P P  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sul Fz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sul Fz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Roy Miller , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Roy Miller , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sajith Babu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajith Babu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Salih Plp&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Salih Plp  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Sameer Purayil&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sameer Purayil  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer Purayil&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer Purayil  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sibi Ibis , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sibi Ibis , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Santhosh Periyanghat&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Santhosh Periyanghat  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Shahul Hameed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahul Hameed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sherief Sherief Sheri&nbsp;&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sherief Sherief Sheri   , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Shyamjith Ks , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shyamjith Ks , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreehari S Nair&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreehari S Nair  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sulaiman Vazhakkad &nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sulaiman Vazhakkad   , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ആരതി അജയൻ&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;UsmAn Htz , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  UsmAn Htz , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ&nbsp;&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ   , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Varsha VS&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Varsha VS , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dreaming Robo&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dreaming Robo  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Venugopal J&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Venugopal J  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin Viswanadhan&nbsp;&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin Viswanadhan  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ചാക്കോ മാഷ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ചാക്കോ മാഷ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Vivek Gangadharan&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vivek Gangadharan  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Yadhukrishnan VS&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Yadhukrishnan VS  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനസ് പൂവത്തിങ്കൽ&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനസ് പൂവത്തിങ്കൽ  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ശതമൂലം ദാമു&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശതമൂലം ദാമു  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ചാക്കോ മാഷ്&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ചാക്കോ മാഷ്  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ആരതി അജയൻ &nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ആരതി അജയൻ  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;കമന്റ് മത്തായി , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കമന്റ് മത്തായി , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; പോക്കിരി രാജ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   പോക്കിരി രാജ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;പോക്കിരി രാജ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പോക്കിരി രാജ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;പോക്കിരി രാജ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പോക്കിരി രാജ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;മഞ്ജു വിനോദ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മഞ്ജു വിനോദ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മിഖായേൽ മിഖാ&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മിഖായേൽ മിഖാ  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;മിഖായേൽ മിഖാ&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മിഖായേൽ മിഖാ  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;റിഗിൽ പാനൂർ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റിഗിൽ പാനൂർ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;സുകു കഞ്ഞിക്കുഴി&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സുകു കഞ്ഞിക്കുഴി  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്.