മലയാളിക്കിഷ്ടം ബീഫോ പോര്‍ക്കോ ? ഉത്തരം ട്രോളന്മാര്‍ പറയും

First Published 20, Jan 2020, 11:03 AM

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ബീഫും പോര്‍ക്കും വാരിവിതറുകയാണ് ട്രോളന്മാര്‍. അതിന് കാരണമായതാകട്ടെ രണ്ട് വാര്‍ത്തകളും. കേരളാ ടൂറിസം ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ക്ലാസിക്ക് ഡിഷായ ബീഫ് ഉലത്തിയതിന്‍റെ ചിത്രം പങ്ക് വച്ചത് തങ്ങളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയുമായി തീവ്രഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രംഗത്ത് വന്നതായിരുന്നു ഒരു വാര്‍ത്ത. മറ്റൊന്ന് കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ കഴിച്ചത് പോര്‍ക്കാണെന്ന വാര്‍ത്തയും. രണ്ട് വിഷയത്തെയും ട്രോളന്മാര്‍ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സമീപിച്ചത്. കാണാം ആ ട്രോളുകള്‍.

 

കടപ്പാട് : Aji MP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Aji MP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Navas Basheer‎ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട് : Navas Basheer‎ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍.

കടപ്പാട് : Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Shameem Ishaq , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Shameem Ishaq , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : ഇഞ്ചിനീരായ എൻജിനീയർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : ഇഞ്ചിനീരായ എൻജിനീയർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Prajith Np, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Prajith Np, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : MB Sajish , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : MB Sajish , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Ananthu Balu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Ananthu Balu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Jimna Praveen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Jimna Praveen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Navas Basheer , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Navas Basheer , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Juraij Dileep , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Juraij Dileep , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Kukku S Idukki , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Kukku S Idukki , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Vidhya Vivek , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Vidhya Vivek , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

കടപ്പാട് : Ameer Suhail, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ameer Suhail, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : അബു ജാസിർ, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : അബു ജാസിർ, ട്രോള്‍ മലയാളം