ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് ഒരു പെൺഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാഫറാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റിനെ അറിയാം

First Published Jan 26, 2021, 3:40 PM IST

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലത് കാണുമ്പോൾ, അവ എടുത്തത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന കാര്യം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല, അവരാണ് ഹോമൈ വ്യാരവല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ്. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പാർസി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഹോമൈ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും യാത്രയിലായിരുന്നു. അവരുടെ അച്ഛൻ ഒരു യാത്രാ നാടക സംഘത്തിലെ നടനായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് കുടുംബം മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും അവിടെ അവർ ജെജെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ഹോമൈയെ കുറിച്ച് അറിയാം. അവരുടെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളും കാണാം.